ЗАВТРА.UA - РЕЗУЛЬТАТИ ДЕСЯТОГО КОНКУРСУ-2015/16
ГоловнаКонкурс

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕСЯТОГО КОНКУРСУ-2015/16

До участі у Конкурсі-2015/16 було подано документи від 874 студентів з 101 ВНЗ України, які розподілились наступним чином:

Назва ВНЗ

Партнер програми

Подано пакетів документів

1

Академія митної справи та фінансів

 

1

2

Білоцерківський національний аграрний університет

 

1

3

Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського

 

2

4

Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

 

3

5

Вінницький національний технічний університет

партнер

18

6

Дніпропетровська медична академія

 

1

7

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

партнер

9

8

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

партнер

53

9

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

партнер

1

10

Донбаська державна машинобудівна академія

 

1

11

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

 

2

12

Донецький національний університет

партнер

9

13

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

партнер

5

14

Донецький університет економіки та права

партнер

1

15

Житомирський державний університет імені Івана Франка

партнер

26

16

Житомирський національний агроекологічний університет

партнер

8

17

Закарпатський художній інститут

 

1

18

Запорізький державний медичний університет

 

2

19

Запорізький національний технічний університет

партнер

3

20

Запорізький національний університет

партнер

17

21

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

партнер

1

22

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

партнер

12

23

Київський національний університет будівництва і архітектури

партнер

1

24

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

партнер

67

25

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

партнер

19

26

Кіровоградський національний технічний університет

 

1

27

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

партнер

4

28

Криворізький національний університет

партнер

4

29

Луцький національний технічний університет

 

3

30

Львівський державний університет фізичної культури

партнер

3

31

Львівський національний аграрний університет

партнер

19

32

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

4

33

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

2

34

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університет "Україна"

 

1

35

Миколаївський національний аграрний університет

партнер

25

36

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

 

1

37

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"

 

1

38

Національна металургійна академія України

партнер

13

39

Національний авіаційний університет

партнер

62

40

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

партнер

33

41

Національний гірничий університет 

партнер

5

42

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

партнер

11

43

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

партнер

1

44

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

 

1

45

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

партнер

10

46

Національний транспортний університет

 

1

47

Національний університет "Львівська політехніка"

партнер

38

48

Національний університет "Острозька академія"

партнер

32

49

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

партнер

3

50

Національний університет "Одеська юридична академія"

партнер

3

51

Національний університет біоресурсів і природокористування України

партнер

5

52

Національний університет водного господарства та природокористування 

партнер

11

53

Національний університет державної податкової служби України

партнер

4

54

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

1

55

Національний університет фізичного виховання і спорту України

партнер

22

56

Національний університет харчових технологій

 

1

57

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

партнер

5

58

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

1

59

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

партнер

13

60

Одеський державний екологiчний унiверситет

 

1

61

Одеський національний медичний університет

партнер

2

62

Одеський національний морський університет

партнер

1

63

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

партнер

4

64

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

 

1

65

Полтавська державна аграрна академія

партнер

19

66

Полтавський університет економіки і торгівлі

партнер

13

67

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

партнер

1

68

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

партнер

26

69

Рівненський державний гуманітарний університет

 

1

70

Сумський державний університет

партнер

6

71

Сумський національний аграрний університет

партнер

2

72

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

партнер

21

73

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

партнер

4

74

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

партнер

5

75

Таврійський державний агротехнологічний університет

партнер

9

76

Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського

партнер

1

77

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

партнер

2

78

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

партнер

1

79

Ужгородський національний університет

партнер

7

80

Українська академія банківської справи

партнер

4

81

Український державний університет залізничного транспорту

 

1

82

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 

партнер

1

83

Уманський національний університет садівництва

 

1

84

Університет банківської справи Національного банку України

партнер

21

85

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

партнер

2

86

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

партнер

10

87

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

партнер

10

88

Харківський національний університет будівництва і архітектури

партнер

16

89

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

партнер

17

90

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

партнер

9

91

Харківський національний університет радіоелектроніки

партнер

6

92

Харківський регіональний  інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

партнер

2

93

Херсонський державний аграрний університет

 

1

94

Херсонський національний технічний університет

партнер

4

95

Хмельницький національний університет

партнер

3

96

Хмельницький університет управління та права

партнер

2

97

Черкаський державний технологічний університет

 

1

98

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

партнер

12

99

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

партнер

2

100

Чернігівський національний технологічний університет

партнер

12

101

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

партнер

2

 

Всього:

 

874

Через порушення Умов проведення конкурсу-2015/16 Стипендіальної програми «Завтра.UA» 24 конкурсанта було не допущено до участі у першому турі конкурсу. З них:

- 1  конкурсант через те, що є студентом ВНЗ ІІІ рівня акредитації:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

Шелевицька Катерина Юріївна

Закарпатський художній інститут

- 1 конкурсант через те, що є студентом 2-го курсу  (згідно п.2. Умов проведення конкурсу-2015/16 Стипендіальної програми «Завтра.UA»):

ПІБ

Назва ВНЗ

1

Хаханов Іван Володимирович

Харківський національний університет радіоелектроніки

- 4 конкурсантів через порушення п.9. Вимог до конкурсних робіт стосовно повторного подання робіт на конкурс:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

Гужва Ганна Сергіївна

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

2

Когут Олена Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

3

Повєткін Дмитро Олегович

Національний авіаційний університет

4

Ярощук Назар Ярославович

Національний університет "Львівська політехніка"

- 18 конкурсантів через невідповідність поданих пакетів документів вимогам  до оформлення та порядку подання:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

Бізюк Катерина Андріївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

2

Воробей Віталій Олександрович

Національний авіаційний університет

3

Давиденко Валерія Олегівна

Вінницький національний технічний університет

4

Іщенко Андрій Віталійович

Національний гірничий університет

5

Коломієць Юлія Валентинівна

Харківський національний університет будівництва і архітектури

6

Костюк Тетяна Миколаївна

Луцький національний технічний університет

7

Кунаховець Світлана Сергіївна

Одеська національна академія зв'язку імені О.С.Попова

8

Лазука Аліна Володимирівна

Одеська національна академія зв'язку імені О.С.Попова

9

Логвіненко Богдан Ігорович

Донбаська державна машинобудівна академія

10

Морозович Владислав Володимирович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

11

Подгурський Станiслав Ельбертович

Національний університет фізичного виховання і спорту України

12

Світлик Богдан Сергійович

Національний авіаційний університет

13

Смук Христина Олексіївна

Львівський національний аграрний університет

14

Стежка Антон Ігорович

Одеський державний екологiчний унiверситет

15

Ченков Дмитро Олександрович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

16

Чернов Іван Володимирович

Миколаївський національний аграрний університет

17

Шумовськйи Дмитро Олександрович

Національний авіаційний університет

18

Шух Налія Ігорівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Всього в Рейтингу 1-го туру взяли участь 850 конкурсантів. 


За рішенням Фонду на оцінювання експертам  в 2-му турі було передано 780 конкурсних робіт конкурсантів, які посіли перші 780 позицій в Рейтингу 1-го туру.

Інші 70 конкурсантів, які посіли  позиції з 781 по 850 у Рейтингу 1 туру припинили участь у конкурсі-2015/16.


Рішенням Фонду, на основі результатів перевірки експертами конкурсних робіт,  з числа конкурсантів виключено:

- 4 конкурсантів на підставі того, що експерти вказали на джерело плагіату та компіляції поданої роботи:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

Анікутіна Юлія Артурівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2

Ганжул Анна Павлівна

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

3

Місірук Марія Олександрівна

Запорізький національний університет

4

Мурашко Олексій Андрійович

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

- 2 конкурсанта на підставі  того, що експерти вказали на повторне подання минулорічної роботи:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

 

Чорна Лілія Олександрівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2

Яременко Олександр Анатолійович

Національний університет водного господарства та природокористування

- 2 конкурсанта на підставі  того, що робота мала реферативний характер та один з експертів оцінив роботу в нуль балів:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

 

Фарятьєв Ілля Юрійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2

Ясинська Дар'я Володимирівна

Національний університет "Одеська юридична академія"

-  1 конкурсанта на підставі  того, що була подана робота колективу авторів:

ПІБ

Назва ВНЗ

1

Ткачук Лілія Миколаївна

Національний транспортний університет

- не добрали балів для участі в третьому турі 466 конкурсантів.


До участі в 3-му турі було допущено 305 конкурсантів.

7 конкурсантів, які без повідомлення причини не взяли участь у роботі груп 3-го туру конкурсу-2015/16Стипендіальної програми «Завтра.UA», було знято з конкурсу.


Згідно з рішенням Правління Всеукраїнської благодійної організації „Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива” переможцями Конкурсу – 2015/16 Стипендіальної програми «Завтра.UA» вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за 77,52 балів у загальному рейтингу конкурсантів. Таким чином, конкурсанти, які зайняли у загальному рейтингу позицію з 1 по 100 вважаються стипендіатами Стипендіальної програми "Завтра.UA"-2015/16.


Загальний рейтинг учасників Десятого Конкурсу-2015/16


Рішення Фонду стосовно результатів Конкурсу Стипендіальної програми "Завтра.UA" є остаточними і  перегляду не підлягають.

Відповідно до рішення Правління ВБО "Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива" апеляції до розгляду не приймаються.

Ми в соціальних мережах:

© 2013 Стипендіальна програма «Завтра.ua»
Україна. Київ. вул. Шовковична, 42-44
тел.: (+380 44) 490 48 39 Контактна інформація

Створення та підтримка сайту: Креативна агенція «Арт Депо»