Як ми можемо Вам допомогти?

Основні положення

Затверджено згідно з рекомендаціями
Піклувальної ради Стипендіальної програми “Завтра.UA”
ВБО „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”
(протокол №1 від 25 травня 2007 року).

І. Мета програми

Мета Стипендіальної програми “Завтра.UA” (надалі – Програми)  – сприяння формуванню й зміцненню  української інтелектуальної еліти із середовища студентів провідних, найбільш авторитетних вищих навчальних закладів України. Студентам, що успішно пройшли відбіркові тури в рамках Програми, надається стипендія – нецільова благодійна допомога (надалі за текстом – стипендія) на 12 місяців навчання, а також інші можливості для особистого розвитку, найбільш успішного наукового становлення, розширення загального кругозору й участі в суспільних процесах.

Програма покликана мати позитивний (з погляду стратегічних інтересів українського суспільства) вплив на проблеми відтоку талановитої української молоді за кордон, збереження статусу і якості вищої освіти України, спадковості поколінь у науковій та інших сферах, формування перспектив розвитку в різних наукових і спеціалізованих галузях діяльності суспільства.

ІІ. Основні завдання Програми

Основним завданням Програми є підтримка найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Вона передбачає виплату стипендій Програми вподовж 12 місяців за результатами відкритого конкурсу. Для стипендіатів Програми передбачається також можливість фінансової підтримки їх наукової діяльності.  Програмою не виключається можливість підтримки стипендіатів під час їх подальшого навчання в аспірантурі.

Для  забезпечення якісного зв’язку між освітнім циклом і подальшою професійною кар’єрою стипендіатів Програма підтримує функціонування інформаційно-ресурсного центру, що пропонує стипендіатам інформацію про наявні вакансії в перспективних сферах і галузях, а також формує базу даних про кращі  молоді кадри, професіоналів і наукових фахівців країни, яких можна буде залучати до найбільш цікавих і значущих для України проектів.

У рамках Програми передбачається створення неформальної спільноти стипендіатів, яка служитиме платформою для проведення науково-освітніх тематичних зустрічей й обміну досвідом, інформацією, реалізації  суспільнокорисних дій тощо.

ІІІ. Добір стипендіатів

 Добір стипендіатів відбувається за результатами щорічного відкритого загальноукраїнського конкурсу. Проведення конкурсу регламентується відповідно до окремого документу – Умов проведення конкурсу, що затверджується щорічно.

Основними принципами конкурсного добору стипендіатів є:

 • відповідність критеріїв добору меті Програми;
 • прозорість, справедливість і фаховість процесу прийняття та ухвалення рішень;
 • відсутність географічних та інших преференцій, яка досягатиметься, зокрема, шляхом реалізації принципу анонімності при оцінюванні поданих на конкурс робіт фаховими експертами;
 • охоплення стипендіями головних наукових спеціальностей, які представлені в ВНЗ, що взаємодіють із Програмою;

ІV. Підтримка наукової діяльності та професійного розвитку стипендіатів

Стипендіатам Програми може також бути надана фінансова підтримка їх професійного розвитку та наукової (фахової) діяльності. Рішення про підтримку ухвалюється Фондом за рекомендацією голови Піклувальної ради Програми згідно затвердженої Фондом процедури.

V. Управління Програмою

Управління Програмою здійснює Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (далі – Фонд) за допомогою призначеного Фондом Адміністратора Програми  до повноважень якого входить:

 • формування рекомендацій в рамках затвердженого Фондом кошторису щодо штату Програми, який включає постійних працівників та тимчасових експертів і постачальників інших послуг, керівництво цим штатом;
 • підготовка конкурсної документації;
 • здійснення зв’язків із ВНЗ, що беруть участь у Програмі;
 • оголошення конкурсу, поширення матеріалів про конкурс;
 • забезпечення ефективної, справедливої і прозорої процедури одержання й оцінки заявок;
 • контроль за своєчасною виплатою стипендій;
 • моніторинг діяльності стипендіатів;
 • управління роботою Інформаційно-ресурсного центру;
 • координація діяльності постачальників послуг у рамках Програми;
 • забезпечення ефективного інформаційного супроводу Програми, у тому числі розробка і підтримання спеціального веб-сайту Програми.

VІ. Піклувальна рада Програми

Піклувальна рада (ПР) – колегіальний дорадчий орган, створюваний з відомих науковців, громадських діячів, представників творчих професій, інших загальновизнаних авторитетів у своїх сферах фахової діяльності з метою забезпечення успіху Програми. ПР є публічним обличчям Програми. Її члени виступають в очах громадськості гарантами дотримання заявлених Програмою цілей і принципів.

Основні функції ПР:

 • забезпечення відповідності діяльності в рамках Програми задекларованим цілям та завданням;
 • забезпечення дотримання принципів прозорості, звітності, справедливості при ухваленні рішень;
 • вироблення рекомендацій щодо питань стратегічного розвитку Програми;
 • складання та подання на затвердження до Фонду щорічного звіту Програми;
 • публічне представлення інтересів, цілей і завдань Програми з метою її успішної реалізації і розвитку;
 • взаємодія з ВНЗ і просування (популяризація) Програми серед вищих навчальних закладів України.

ПР діє на підставі Положення, затвердженого Фондом. Члени ПР зобов’язані дотримуватися принципу конфіденційності щодо інформації, яка стосується діяльності Фонду, керуватися політикою уникнення конфлікту інтересів і робити все можливе для найбільш ефективного досягнення поставленої мети й успішного розвитку Програми.

VІІ. Взаємодія з ВНЗ

Список ВНЗ – партнерів Програми формується Фондом на основі рекомендацій ПР відповідно до критеріїв визнання в суспільстві й академічних середовищах, якості навчального процесу і наукової роботи, необхідності представлення різних регіонів і профілів ВНЗ. За результатами кожного року цей список може переглядатися, виходячи з оцінки ефективності роботи з тією або іншою установою.

З ВНЗ – партнерами Програми Фонд укладає угоди, що визначають основні аспекти співпраці, зобов’язання та відповідальність сторін.

VІІІ. Експерти 

Для вироблення критеріїв добору на всіх етапах конкурсу, незалежної оцінки конкурсних робіт і оцінювання особистісних якостей учасників конкурсу Фонд залучає експертів з числа відповідних фахівців. У своїй діяльності експерти повинні суворо дотримуватися принципу виключення конфлікту інтересів.  У період конкурсного добору імена експертів зберігаються в таємниці. Праця експертів оплачується.

 ІХ. Фінансування

Стипендіальний фонд Програми формується з приватних коштів. Розмір та загальна кількість стипендій щорічно встановлюється та затверджується окремим рішенням Фонду.

закрити