Як ми можемо Вам допомогти?

Перелік ЗВО-партнерів

Перелік закладів вищої освіти – партнерів Стипендіальної програми “Завтра.UA”:

 1. Академія праці, соціальних відносин і туризму;
 2. Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
 3. Вінницький національний технічний університет;
 4. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;
 5. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 6. Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
 7. Донецький національний технічний університет
 8. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 9. Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 10. Донецький університет економіки та права;
 11. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті;
 12. Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 13. Запорізький національний університет;
 14. Івано-Франківський національний медичний університет;
 15. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 16. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 17. Київський академічний університет;
 18. Київський міжнародний університет;
 19. Київський національний торговельно-економічний університет;
 20. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 21. Київський національний університет будівництва і архітектури;
 22. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 23. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 24. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 25. Криворізький національний університет;
 26. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 27. Луганський національний аграрний університет;
 28. Луцький національний технічний університет;
 29. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 30. Львівський державний університет внутрішніх справ;
 31. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
 32. Львівський національний аграрний університет;
 33. Миколаївський національний аграрний університет;
 34. Міжнародний університет фінансів;
 35. Національна металургійна академія України;
 36. Національний авіаційний університет;
 37. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;
 38. Національний лісотехнічний університет України;
 39. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;
 40. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
 41. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка;
 42. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 43. Національний університет “Запорізька політехніка”;
 44. Національний університет “Києво-Могилянська академія”;
 45. Національний університет “Львівська політехніка”;
 46. Національний університет “Одеська юридична академія”;
 47. Національний університет “Острозька академія”;
 48. Національний університет “Чернігівська політехніка”;
 49. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 50. Національний університет водного господарства та природокористування;
 51. Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 52. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 53. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;
 54. Одеський національний медичний університет;
 55. Одеський національний морський університет;
 56. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;
 57. Подільський державний аграрно-технічний університет;
 58. Поліський національний університет;
 59. Полтавська державна аграрна академія;
 60. Полтавський університет економіки і торгівлі;
 61. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 62. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 63. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
 64. Сумський державний університет;
 65. Сумський національний аграрний університет;
 66. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 67. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту;
 68. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 69. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 70. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ;
 71. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського ;
 72. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 73. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 74. Ужгородський національний університет;
 75. Уманський національний університет садівництва;
 76. Університет імені Альфреда Нобеля;
 77. Університет банківської справи;
 78. Університет державної фіскальної служби України ;
 79. Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”;
 80. Харківський національний університет будівництва і архітектури;
 81. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 82. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;
 83. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 84. Харківський національний університет радіоелектроніки;
 85. Харківський регіональний інститут державного управління Національної  академії державного управління при Президентові  України;
 86. Херсонський державний університет;
 87. Херсонський національний технічний університет;
 88. Хмельницький національний університет;
 89. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;
 90. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 91. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
 92. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 93. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 94. Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
закрити