Як ми можемо Вам допомогти?

Перелік ЗВО-партнерів

Перелік закладів вищої освіти – партнерів Стипендіальної програми “Завтра.UA”:

 1. Академія праці, соціальних відносин і туризму
 2. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 3. Вінницький національний технічний університет
 4. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 5. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 6. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 7. Донецький національний технічний університет
 8. Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)
 9. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 10. Донецький університет економіки та права
 11. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 12. Житомирський національний агроекологічний університет
 13. Запорізький національний технічний університет
 14. Запорізький національний університет
 15. Івано-Франківський національний медичний університет
 16. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 17. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 18. Київський академічний університет
 19. Київський міжнародний університет
 20. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 21. Київський національний торговельно-економічний університет
 22. Київський національний університет будівництва і архітектури
 23. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 24. Київський славістичний університет
 25. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 26. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 27. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 28. Криворізький національний університет
 29. Луганський національний аграрний університет
 30. Львівський державний університет внутрішніх справ
 31. Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка
 32. Луцький національний технічний університет
 33. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 34. Львівський державний університет фізичної культури
 35. Львівський національний аграрний університет
 36. Миколаївський національний аграрний університет
 37. Міжнародний університет фінансів
 38. Національна металургійна академія України
 39. Національний авіаційний університет
 40. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
 41. Національний лісотехнічний університет України
 42. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
 43. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 44. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
 45. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
 46. Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 47. Національний університет “Львівська політехніка”
 48. Національний університет “Одеська юридична академія”
 49. Національний університет “Острозька академія”
 50. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 51. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 52. Національний університет водного господарства та природокористування
 53. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 54. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова
 55. Одеський національний медичний університет
 56. Одеський національний морський університет
 57. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 58. Подільський державний аграрно-технічний університет
 59. Полтавська державна аграрна академія
 60. Полтавський університет економіки і торгівлі
 61. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 62. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 63. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 64. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 65. Сумський державний університет
 66. Сумський національний аграрний університет
 67. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
 68. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 69. Таврійський державний агротехнологічний університет
 70. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 71. Тернопільський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського
 72. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 73. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 74. Ужгородський національний університет
 75. Українсько-Польський ВНЗ “Центрально-Європейський університет”
 76. Уманський національний університет садівництва
 77. Університет банківської справи
 78. Університет державної фіскальної служби України
 79. Університет імені Альфреда Нобеля
 80. Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
 81. Харківський національний  університет будівництва і архітектури
 82. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 83. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 84. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
 85. Харківський національний університет радіоелектроніки
 86. Харківський регіональний  інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 87. Херсонський державний університет
 88. Херсонський національний технічний університет
 89. Хмельницький національний університет
 90. Хмельницький університет управління та права
 91. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 92. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 93. Чернігівський національний технологічний університет
 94. Чорноморський національний університет імені Петра Могили
закрити