Як ми можемо Вам допомогти?

Вимоги до конкурсних робіт

 1. Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA” повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки.
 2. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.
 3. Робота повинна супроводжуватися списком використаних джерел та літератури (до 25 назв).
 4. Оцінювання конкурсних робіт. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів, згідно затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка становить суму оцінок двох експертів, максимально – 35 (тридцять п’ять) балів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ЗВО, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінювання робіт, не розголошуються.
 5. При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, оригінальність, системність, грамотність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.
 6. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою 0 (нуль). На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в 0 (нуль) балів, навіть якщо інший експерт оцінив її позитивною оцінкою. У разі, якщо оцінку “нуль” виставили двоє експертів, робота відхиляється автоматично. Учасники конкурсу, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.
 7. Кожен учасник подає тільки одну роботу згідно з затвердженим Фондом переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів).
 8. Наукові роботи колективу авторів до участі у конкурсі не приймаютьсяЯкщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.
 9. Не допускається повторне подання робіт, які вже подавалися раніше на попередні конкурси Стипендіальної програми.
 10. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA” не вперше, науковий керівник (або особа, яка рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше, у відгуку мають бути чітко вказані нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.
 11. Граничний обсяг роботи до 8 сторінок (або 16 000 знаків з пробілами) 14 шрифтом (бажано – Times New Roman) у текстовому редакторі (бажано, “Microsoft Word”). Вказаний обсяг включає: графічні зображення – таблиці, графіки, малюнки; посилання; перелік джерел та літератури, тощо.
 12. Якщо робота має додатки, помістіть їх в кінець файлу після тексту роботи і списку літератури, і перед додатками напишіть слово «Додатки». Загальний обсяг додатків до 2-х сторінок.
 13. Мова конкурсної роботи: українська, російська або англійська (на вибір конкурсанта), мова роботи не впливає на її оцінювання.
 14. Після назви вказуються науковий напрям та піднапрям, за яким виконана конкурсна робота, та наводиться перелік ключових слів (максимально п’ять).
 15. Сторінки роботи нумеруються. В верхньому колонтитулу сторінки вказується шифр та назва роботи. Шифр роботи – шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку (наприклад 568214FGKO) вказує сам автор роботи. Цей самий шифр обов’язково повинен бути вказаний у формі реєстрації на участь у Конкурсі.
 16. Електрона версія роботи не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт (2МБ = 2048 КБ). Назва файлу з електронною версією роботи має збігатися з шифром роботи.
 17. Студенти мають завантажити конкурсну роботу через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua .
 18. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатор конкурсу – Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи несе конкурсант самостійно.
закрити