Як ми можемо Вам допомогти?

Вимоги до конкурсних робіт

Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2023/24

 1. Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки.
 2. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини, висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло, подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.
 3. Робота повинна супроводжуватися списком використаних джерел та літератури (до 25 назв, використання сучасних джерел інформації є перевагою).
 4. Оцінювання конкурсних робіт. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів, відповідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт.  Загальна оцінка становить суму оцінок двох експертів, максимальна – 35 (тридцять п’ять) балів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ЗВО, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінювання робіт, не розголошуються.
 5. При оцінюванні робіт увага звертатиметься на наступне: загальна ерудиція, аналітичні вміння, навички конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень обізнаності з сучасним станом відповідної галузі; оригінальність, наукову новизну, системність, грамотність викладу, достовірність, обгрунтованість висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.
 6.     Конкурсна робота, що має реферативний характер або є плагіатом  (ст. 50 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 No 3792-XІІ), на підставі мотивованого пояснення від експерта або в результаті перевірки іншим чином, на розсуд Фонду,  відхиляється автоматично і не допускається до подальшої участі в конкурсі.
 7. Кожен учасник подає тільки одну роботу згідно з затвердженим Фондом переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів). 
 8. Конкурсні роботи від колективу авторів до участі у конкурсі не приймаються. Якщо конкурсна робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.
 9. Не допускається повторне подання конкурсних робіт, які вже подавалися раніше на попередні конкурси Стипендіальної програми, в тому числі, якщо конкурсант не став стипендіатом. 
 10. У разі, якщо конкурсант подає роботу на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» не вперше, науковий керівник (або авторитетний науковець) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше, у відгуку мають бути чітко вказані нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.
 11. Граничний обсяг роботи до 8 сторінок (або 16 000 знаків з пробілами), 14 шрифтом (бажано –  Times New Roman) у текстовому редакторі (бажано – “Microsoft Word”). Вказаний обсяг включає: графічні зображення – таблиці, графіки, малюнки; посилання, перелік джерел та літератури, тощо. 
 12. Якщо робота має додатки, помістіть їх в кінець файлу, після тексту роботи і списку літератури, і перед додатками напишіть слово «Додатки». Загальний обсяг додатків – до 2-х сторінок.
 13. Мова конкурсної роботи: українська або англійська (на вибір конкурсанта), мова роботи не впливає на її оцінювання.
 14. Текст конкурсної роботи повинен розпочинатися з назви роботи й не містити жодних даних щодо автора, наукового керівника, курсу та ЗВО. 
 15. Після назви вказуються  науковий напрям та піднапрям, за якими виконана конкурсна робота, та наводиться перелік ключових слів (максимально – п’ять).
 16. Сторінки конкурсної роботи нумеруються. В верхньому колонтитулу кожної сторінки вказується шифр та назва роботи. Шифр роботи – шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинського алфавіту в довільному порядку (наприклад, 568214FGKO) вказує сам автор роботи. Цей самий шифр обов’язково повинен бути вказаний в Формі реєстрації на участь у Конкурсі. 
 17. Електронна версія конкурсної роботи разом із додатками не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт (2МБ = 2048 КБ). Назва файлу з електронною версією роботи має збігатися з шифром роботи.  
 18. Студенти мають завантажити необхідні документи (дивись Умови проведення Конкурсу), до якого входить конкурсна робота, у формі реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua .
 19. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатор конкурсу – Фонд – залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. Водночас авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи несе конкурсант самостійно.
закрити